มากมาย
รองรับการแปลงไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน เพื่อป้องกันการทำงานด้วยมือซ้ำๆ
เร็ว
ความเร็วในการแปลงระดับยอด ประหยัดเวลาของคุณ
ดี
เทคโนโลยีการแปลงมืออาชีพ ให้ผลลัพธ์ชัดเจนและแม่นยำ